ORGANISING COMMITTEE ISNCON – 2018

Prof. G.C Das

Prof. A.C Mahakur

Prof. S.C Dash

Prof. S.K .Palit

Prof. R N Sahoo

Prof. P.K Sahu

Prof.C.R.Kar

Dr. Nisith Kumar Mohanty

Dr.Bibekananda Panda

Dr.Sarat Kumar Parida

Dr. Smarak Ranjan Panda

Dr. Bishwaranjan Mohanty

Prof. Siddhartha Das (Dean & Principal)

Padmshree Dr. I B Sinha (Patna)

Dr. Dilip Pahadia (Kolkata)

Dr. Nandita Choudhury (Assam)

Dr. Soubhik Sural (Kolkata)

Prof. Arpita Roychowdhury

Prof. A. K Baliarsingh

Prof. P C Mahapatra

Dr. Arghya Majumdar (Kolkata)

Prof. J .K Dash

Dr. A. K Chodhury

Dr. A. R. Dutta (Kolkata)

Dr. Samiran Dash Adhikari

Dr. Om Kumar (Patna)

Dr. Shyam Bansal

Prof. I. B. Kar

Prof. S K Palit
Chairperson

Prof. C R Kar
Member

Dr. Bishwaranjan Mohanty
Member

Prof. B N Kar
Chairperson

Dr. Kumar Abhijit
Member

Dr. S.C Dash
Chairperson

Dr. Rajesh Padhi
Member

Dr. Amelendu Jena
Member

Prof. P. K. Sahu
Chairperson

Dr. Tapas Ranjan Behera
Member

Dr. Rakesh Routray
Member

Prof. R N Sahu
Chairperson

Dr. Sukanto Das
Member

Dr. Sandip Panda
Member

Prof. A. C. Mahakur
Chairperson

Dr. Amar Mohapatra
Member

Dr. Deba Prasad
Member

Dr. S K Panda
Chairperson

Dr. Nikunja Rout
Chairperson

Dr. Rudrashish samal
Member

Dr. Mukesh Kar
Member

Dr. P C Kar
Member

Dr. P Das (Capital Hospital)
Member

Dr. Deba Prasad
Member

Dr. S B Rout
Chairperson

Dr. Varun Gosain
Member

Dr. MD Shaheen
Member

Dr. A K Panda
Chairperson

Dr. Aruna Acharaya
Member

Dr. Sucharita Chakraborty
Member

Dr. Dhaneswari Sethi
Member

Dr. Sai Prasad Sahu
Chairperson

Dr. P K Rathord
Member

Dr. Smarak Panda
Member

Dr. A P Pattnaik
Chairperson

Dr. Tadit Mohanty
Member

Dr. Debasish Mohali
Member

Prof. D Hotta
Chairperson

Prof. C. R. Kar
Member

Dr. K. C. Mohanta
Member

Prof. I B Kar
Chairperson

Dr. G P Singh
Member

Dr. Bapu Nayak
Member

Prof. P K Padhi

Prof. C B K Mohanty

Dr. N K Mishra

Prof. S P Singh

Dr. U K Pattnaik

Dr. Sarita Behera

Prof. C R Panda

Dr. S.N Routray

Prof. J K Panda

Dr. H.B Seba Dash

Dr. Pratap Mishra

Dr. Pankaj Hans (Patna)

Dr. N. Sarath Kumar (Imphal)

Dr. D.S.Roy (kolkata)

Dr. Wahed Khan (Jamshedpur)